Tietosuojaseloste, GDPR (EU 2016/679)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Hyvän Olon Höyhenen tarjoamista palveluista. Lisätietoa palveluista saa kotisivulta www.hyvanolonhoyhen.fi.

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Hyvän Olon Höyhen, Suokatu 6, 2 krs, 70100 KUOPIO
Y-tunnus 1870954-4
Yhteyshenkilö: Marika Soinio, 050-3013769
Sähköpostisoite: marikasoinio@hyvanolonhoyhen.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, (henkilötietolaki 523/99)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö

Käsittelen vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsen asiakkaan ottamien palveluiden suorittamiseksi.

Rekisteriin tallennettavat tiedot:
- Asiakkaan nimi
- Syntymävuosi
- Puhelinnumero
- Päiväys
- Hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, omaiselta tai häntä hoitavalta hoitohenkilökunnalta. Tiedot tallennetaan manuaalisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen ja säilyttäminen

Rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti. Asiakkaan henkilötiedot säilyvät ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen palvelun tarjoajan käytössä. Rekisteri säilytetään siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakkaalle ilmoitetaan, mihin rekisterin tietoja käytetään. Mikäli asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on hänellä oikeus pyytää rekisterin pitäjää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Hyvän Olon Höyhen pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Hyvän Olon Höyhen sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita.

Suostumus

Käyttämällä Hyvän Olon Höyhenen palveluita asiakas hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.